Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
1.   Korzystanie z komputera i Internetu w bibliotece służy wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych.
2.   Korzystanie z dostępu do Internetu i komputerów jest bezpłatne.
3.   Osoba zamierzająca korzystać z komputera w bibliotece, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.
4.   Pracownicy biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
5.   W sali komputerowej należy zachować ciszę. Dźwięk z programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
6.    Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
7.    Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera lub jeśli istnieje konieczność dokończenia rozpoczętej pracy.
8.    Użytkownik ma prawo do:
* korzystania z Internetu
* korzystania z programów biurowych zainstalowanych na komputerze
*zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi
9. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnym nośniku. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
10. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
11. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.
12. Dostęp do internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc  lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.
13. Użytkownikowi zabrania się:
* podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera
* instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika lub pobranego z Internetu
* zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
* wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
* łamania zabezpieczeń systemu i korzystania z programów usuwających te zabezpieczenia
* samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
14. Użytkownik ponosi pełną  odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
15. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
16. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
17. Nieprzestrzeganie ww. zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z komputerów w bibliotece.