RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach  – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach  

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz”, ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, goksirpegaz@wp.pl .
  2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (DPO / IOD) , z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: aradoch@wp.pl , lub listownie pod adresem:

GOKSiR „Pegaz”

Ul. Zwycięstwa 6

11-710 Piecki

z dopiskiem IOD

 

  1. GOKSiR „Pegaz” w Pieckach może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 Kontakt w sprawach związanych z działalnością GOKSiR „Pegaz” w Pieckach;

 Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą imprez;

 Prowadzenie ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych i współorganizowanych przez GOKSiR „Pegaz” w Pieckach;

 Prowadzenie sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność GOKSiR „Pegaz” w Pieckach;

 Udostępnianie wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział w wydarzeniach i imprezach których organizatorem lub współorganizatorem jest GOKSiR „Pegaz” w Pieckach  – na stronie internetowej GOKSiR „Pegaz” w Pieckach , w biuletynach, broszurach wydawanych na zlecenie lub przez GOKSiR „Pegaz” w Pieckach  oraz na portalach społecznościowych.

 W innych sprawach co do których GOKSiR „Pegaz” w Pieckach posiada obowiązek ustawowy

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lub do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu i cofnięciu zgody na przetwarzanie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną – (jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa) usunięte ze zbioru danych osobowych w terminie do 7 dni licząc od daty wpłynięcia sprzeciwu.
  1. W związku z przetwarzaniem przez GOKSiR „Pegaz” w Pieckach , Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO;

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOKSiR „Pegaz” w Pieckach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.