Mazurska Przygoda

logo-20do-20pojektu

Regulamin konkursu „Rozpoznaj Zapach Mazurskiej Przyrody”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach,
ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki (dalej zwany: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.piecki.com
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące
przy organizacji Konkursu.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony podczas imprezy plenerowej,
realizowanej w ramach projektu pn.„Mazurski Dotyk Pieckowskiej Ziemi”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013.
2.2. Konkurs odbędzie się dnia 14.07.2012r. podczas imprezy plenerowej
„Mazurski Dotyk Pieckowskiej Ziemi”.
2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14.07.2012r. podczas w/w imprezy.
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na odgadnięciu zapachów przedstawionych elementów przyrody mazurskiej.
3.2. O wynikach konkursu zadecyduje komisja w składzie trzech osób.
3.3. Maksymalna liczba uczestników: 10 osób. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
3.4. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie zgłoszą się do Organizatora w dniu 14.07.2012r.
od godz. 14.00 – do momentu ogłoszenia rozpoczęcia konkursu przez konferansjera.
3.5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne
ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą Pieckach, ul. Zwycięstwa 6 w celu jego prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu lub marketingu bezpośredniego imprezy i programu PROW na lata 2007-2013.
Podanie danych jest dobrowolne.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w dniu konkursu
tzn.14.07.2012r.
4.2. Przewiduje się nagrody dla trzech pierwszych osób, którzy odgadną największą liczbę zapachów.
4.3. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi o wartości (netto):
I miejsce – 140,- zł – nagroda rzeczowa: komplet pojemników do przypraw.
II miejsce – 100,- zł – nagroda rzeczowa: stojak z przyprawnikami.
III miejsce – 60,- zł – nagroda rzeczowa: komplet do przypraw 2 – 3 elementowy.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej
do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych w tym siły wyższej,
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu.


Zgłoszenie nr…………………………
(  wypełnia organizator)
Konkurs „Rozpoznaj Zapach mazurskiej Przyrody”
1. Imię i Nazwisko uczestnika _________________________________________________
2. Adres uczestnika ______________________________________________________
3. Numer kontaktowy, adres e-mail ____________________________________________
Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych . (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
…………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika