Kąsek Mazurski

logo-20do-20pojektu

Regulamin konkursu „Najoryginalniejszy Kąsek Mazurski”,
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach , ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki
(dalej zwany: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.piecki.com
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące
przy organizacji Konkursu.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony podczas imprezy plenerowej, realizowanej w ramach projektu
pn.„Mazurski Dotyk Pieckowskiej Ziemi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 207-2013.
2.2. Konkurs odbędzie się dnia 14.07.2012r. podczas imprezy plenerowej „Mazurski Dotyk Pieckowskiej Ziemi”
w Amfiteatrze w Pieckach przy ulicy Zwycięstwa.
2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14.07.2012r. podczas w/w imprezy.
2.4. Konkursu ma na celu kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnej kuchni mazurskiej.
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najoryginalniejszej potrawy mazurskiej.
3.2. Potrawy podlegające ocenie komisji konkursowej powinny być wykonane z co najmniej 4 składników
i mieć cechy charakterystyczne produktu utworzonego na bazie składników wyprodukowanych na Mazurach.
3.3. Potrawę należy dostarczyć do Organizatora w dniu przeprowadzenia Konkursu tzn. 14.07.2012r. do godz. 14.30.
3.4.Organizator nie zwraca kosztów produktów potrzebnych do wykonania potraw konkursowych.
3.5. Dostarczone potrawy będą wystawione do ogólnej prezentacji, degustacje przeprowadzi wyłącznie komisja.
3.6. Komisja konkursowa, w składzie pięciu osób i powołana przez Organizatora Konkursu zadecyduje o wyłonieniu
zwycięzców, na podstawie degustacji i oceny atrakcyjności wyglądu i estetyki wykonania.
3.7. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się do organizatora wraz z przepisem do dnia 15.06.2012r.
3.8. Maksymalna liczba uczestników Konkursu 20 osób, o kwalifikacji do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
3.9. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem
przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.10. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą Pieckach, ul. Zwycięstwa 6,
w celu jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego imprezy i programu PROW na lata 2007-2013.
Podanie danych jest dobrowolne.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.
4.2. Przewiduje się nagrody dla trzech zwycięzców konkursu wyłonionych przez komisję konkursową.
4.3. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi o wartości (netto):
I miejsce 300,- zł – nagroda rzeczowa: np. robot kuchenny lub maszynka do mięsa)
II miejsce 200,- zł – nagroda rzeczowa w postaci garnków (np. patelnia i garnek itp.
III miejsce 100,- zł – nagroda rzeczowa : mikser lub blender
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata,
prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Laureatom nie przysługuje
prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej
w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć
lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


Zgłoszenie nr…………………………
(wypełnia organizator)
Konkurs „Najoryginalniejszy Kąsek Mazurski”
1. Imię i Nazwisko uczestnika _________________________________________________
2. Adres uczestnika ______________________________________________________
3. Numer kontaktowy, adres e-mail ____________________________________________
4. Nazwa dania/dań konkursowych wraz z opisem przygotowania:
4.1 Nazwa dania ____________________________________________________________
Składniki:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Opis przygotowania _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Informacje o daniu – tradycja i pochodzenie _____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)